Tillsyn av avfallsanläggningar

Tillsyn av avfallsanläggningar

Effektiv och riskbaserad tillsyn enligt miljöbalken

18–19 mars 2024

På denna kurs deltar du digitalt på distans


Under den här kursen får du aktuell och praktiskt tillämpbar kunskap för att kunna genomföra effektiv och riskbaserad tillsyn av avfallsanläggningar utifrån gällande lagstiftning.


Kursen inleds med en genomgång av avfallslagstiftningen och de krav som ställs utifrån lagstiftningen. Därefter får du kunskap och praktiska råd om hur du kan planera för och genomföra effektiv riskbaserad tillsyn av avfallsanläggningar. Hur göra riskbedömningar och prioritera rätt vid tillsyn av avfallsanläggningar – när resurserna för tillsyn är begränsande och behoven är stora?


Vi fokuserar även på hur du kan arbeta för att upptäcka illegal avfallshantering och avfallsbrottslighet och upptäcka lagbrott vid tillsyn av avfallsanläggningar.


Under kursen får du dessutom fördjupad kunskap om dagvatten och lakvatten från avfallsanläggningar. Vilka krav kan och bör man ställa på hantering av dagvatten och lakvatten från avfallsanläggningar och hur genomföra tillsyn? Vi fördjupar oss även i frågor som rör provtagning på dagvatten och lakvatten från avfallsanläggningar.


Kursen avslutas med ett pass med fokus på effektiv och riskbaserad tillsyn av schaktmassor som lagras på avfallsanläggningar och provtagning på schaktmassor.


Under hela kursen har du möjlighet att ställa dina frågor till våra mycket erfarna och pedagogiska kursledare, samt diskutera och dela erfarenheter med kollegor från hela landet.


Ur kursinnehållet:

  • Genomgång av avfallslagstiftningen och de krav som ställs utifrån reglerna

  • Hur planera för och genomföra effektiv riskbaserad tillsyn av avfallsanläggningar?

  • Hur upptäcka illegal avfallshantering och avfallsbrottslighet?

  • Dagvatten och lakvatten från avfallsanläggningar – att ställa krav och utöva tillsyn

  • Provtagning på dagvatten och lakvatten från avfallsanläggningar

  • Effektiv och riskbaserad tillsyn av schaktmassor som lagras på avfallsanläggningar

  • Provtagning på schaktmassor

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som miljöinspektör på landets kommuner. Arbetar du med dessa frågor på Länsstyrelsen eller som konsult är du också välkommen att delta på kursen.


Datum: 18–19 mars 2024


Plats: Digitalt på distans via Zoom


Pris

Digitalt deltagande: 9 990 kronor, exklusive moms. Priset gäller deltagande för en person. 

I priset ingår kursens dokumentation i digitalt format.


Sändningen kommer inte att spelas in och får inte heller spelas in av deltagarna.

Kursledare

Linnea Ljung, advokat och delägare, verksam inom miljörätt vid Setterwalls Advokatbyrå


Linnea Ljung är advokat och har sedan 2008 arbetat med att biträda svenska och internationella företag i miljörättsliga frågor. Linnea arbetar bland annat med att identifiera och hantera miljörättsliga risker i pågående verksamheter eller i samband med transaktioner, entreprenader eller annan markexploatering. Hon arbetar även med miljöprövningar och tillsynsärenden och hon har särskild erfarenhet av olika typer av miljö- och omgivningsskador. Linnea är en mycket van föreläsare vid olika branschforum och universitet.

Ellinor Nässlander, jurist, verksam inom miljörätt vid Setterwalls Advokatbyrå


Ellinor Nässlander arbetar som jurist med miljörättsliga frågor. Hon arbetar bland annat med ärenden gällande prövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet och med tillsynsärenden. Hon har erfarenhet av exploateringsprojekt, vattenrättsliga frågor och avfall. Ellinor håller regelbundet föreläsningar och utbildningar inom olika delar av miljörätten.

Mia Jameson, miljökonsult, Mia Jameson AB


Mia har arbetat under hela sitt arbetsliv med miljöfrågor för olika tillsyns- och prövningsmyndigheter, regeringskommitté, avfallsindustrin och miljökonsultföretag. Hon har bland annat arbetat med tillsyn och tillståndsprövning rörande avfallsverksamheter vid två olika länsstyrelser. När miljöbalken var helt ny, ansvarade hon för att ta fram utbildning om miljöbalken i den kommitté som regeringen tillsatte. Mia har även arbetat med miljö- och ledningsfrågor hos dåvarande SAKAB AB och därefter under drygt tio år har hon arbetat som miljökonsult. Parallellt med dessa arbeten har Mia ofta hållit i utbildningar för bland annat offentliga verksamheter och universitet i miljölagstiftningsfrågor.

Daniel Stråe, Senior konsult på WRS AB. Fil.mag. i markvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet


Daniel arbetar sedan 2001 som konsult inom vattenvård och vattenhantering på WRS i Uppsala. Arbetet omfattar hantering och rening av olika slags vatten, inte minst dagvatten, men också lakvatten. Uppdragen rör allt från rådgivning, utredning och projektering av anläggningar till recipientutredningar, kontrollprogram och utvärdering av anläggningsfunktion och förslag till utsläppsvillkor. Det kan handla om lokal lakvattenbehandling, dagvattendammar, våtmarker, LOD-anläggningar och andra reningsanläggningar. Daniel har numera ofta rollen som uppdragsledare eller kvalitetssäkrare. Han har varit handledare för ett antal examensarbeten under åren och föreläser då och då på kurser. Daniel är en av initiativtagarna till dagvattenguiden.se.

Pernilla Ljunggren, miljökonsult, Liljemark Consulting AB


Pernilla har, utöver en miljökonsults vanliga arbetsuppgifter, även uppdrag som utbildare via Ragn-Sells Akademien där hon sedan 2013 leder kurser i provtagningsmetodik, problematik, utmaningar och svårigheter med provtagning runt deponier. Innan Pernilla började arbeta hos Liljemark så arbetade hon i 17 år på en av Sveriges största avfallsanläggningar i Stockholm, där det årligen behandlas stora mängder avfall med olika sorters föroreningar och ursprung. Pernilla har därför god kännedom om problematiken och utmaningarna kring till exempel att kontrollera och klassificera avfallet rätt utifrån den informationen man får av kunden, men även hur man skall bedöma det som sker i och efter olika behandlingsmetoder inne på anläggningen.